How can we use this software in Japan?

Sorry for my English. I’m from Philippines. But Our church is in Japan. And we don’t know how to use it in the country we live in. Could you tell me how to use this software in Japan?
1 Comment

It works the same way as it does here but you would have to know the meanings of the menu's since it is only written in English. You can type you songs in your language but you would need to make sure that you have the language set up correctly in Windows. Gumagawa ito sa parehong paraan tulad nito ngunit kailangan mong malaman ang kahulugan ng menu dahil nakasulat lamang ito sa Ingles. Maaari kang mag-type ng mga kanta sa iyong wika ngunit kakailanganin mong tiyakin na na-set up mo ng wasto ang wika sa Windows.


ここと同じように機能しますが、英語でしか書かれていないため、メニューの意味を知っておく必要があります。 自分の言語で曲を入力できますが、Windowsで言語が正しく設定されていることを確認する必要があります。

Login to post a comment